EVLİYAÇELEBİ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE – 1  DERNEĞİN ADI       : Evliya Çelebi Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’dir
Derneğin Merkezi   : İstanbul

MADDE – 2 DERNEĞİN GAYESİ:

Tüm insanların maddi ve manevi yönden gelişimlerinin sağlanması için kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, lise, yükseköğretim ile her kademedeki ve alandaki örgün ve yaygın eğitim gören öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine okul, apart daire, stüdyo daireleri, yurt ve pansiyon açmak, işletmek ve her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

MADDE – 3 DERNEĞİN, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

 

 1. İlkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında ya da Kur’an kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkânlar ölçüsünde onların eğitim, yeme, içme, ısınma, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat ve sair masraflarını karşılamak,
 2. Öğrenci apartları, stüdyo daireleri, yurt, pansiyon, özel okullar ve özel kurslar açmak ve işletmek,
 3. Örf ve adetlerimize uygun kültürel, sosyal, ahlakı, dini ve iktisadi hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak,
 4. Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak, kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek,
 5. (a,b,c,d,) bentlerindeki hususları gerçekleştirmek üzere, motorlu veya motorsuz her türlü taşıtlar ile taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kendisine ait veya başkasından kiralayacağı veya intifa hakkı kendisine verilen veya tahsis edilentaşınmaz mal üzerine her türlü bina, tesis inşa ettirmek, bağış ve vasiyet yolu ile intikal edenleri, intifa hakkı verilen taşınmazları kabul etmek, mezkûr bina ve tesisleri hizmete açmak, bina veya daire kiralamak veya öğrenciler tarafından kiralanmış veya kiralanacak olan yerlerin kira bedellerini kısmen veya tamamen karşılamak. Gerektiğinde söz konusu binaları restore etmek, onarmak. Maliki bulunduğu taşınmazların intifa hakkını vermek, intifasını devretmek, tevhidini yapmak, üst hakkı tesis etmek, tahsis etmek veya kiraya vermek, işletme hakkını vermek,
 6. Derneğimizin bünyesinde çalışan personel için lojman, daire, bina inşa ettirmek. Daire, lojman ve bina kiralamak, Gerektiğinde ihtiyaca göre anaokulu, kreş, çocuk yuvası,  sosyal, kültürel, sportif tesisler kurmak, okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu açmak ve bunları tefriş etmek, gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sınai işletmeler veya şirketler kurmak ve işletmek,
 7. Derneğin gayesine ulaşmak için Gerçek kişiler, özel hukuk - kamu hukuku tüzel kişilerine ait taşınır ve taşınmaz mallara, hibe, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak, derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmak, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak hibe, bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmek ve tasarrufta bulunmak, menkul değerleri almak ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak, yapılacak her türlü sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almak, geçerli banka kefaletlerini kabul etmek, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermek,
 1. Yap-işlet-devret modeline göre amacına uygun binalar inşa ettirmek, tesisler kurmak veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle yada kat karşılığı olarak inşaat yapmak veya yaptırmak.
 2. Mevzuat çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonları düzenlemek.
 3.  Yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Öğrencilere yardım amaçlı, el sanatlarını geliştirmek için yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere teşhir mahalleri ve kermes düzenlemek,
 4.  Derneğe ait ya da derneğin tasarrufundaki binaların etrafında veya müsait olan yerlere dükkân, meşruta, iş hanı, pasaj, imarethane, otopark vs. gibi binalar yapıp bu binaları işleterek ya da kiraya vererek dernek gelirlerini arttırmak,
 5. Eğitim, sosyal ve kültürel faydayı gerçekleştirmek için projeler üretmek, üretilen projelere ortak olmak veya destek sağlamak, bu çerçevede yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar,  sivil toplum kuruluşları ile diğer tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak,
 6. Derneğinin amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda sayılan konuları ve çalışma şekillerinin gerekli kıldığı ayni ve nakdi yardımlar için çeşitli özel ve tüzel kişiler ile dernekler kanununda sayılan kuruluşlardan bağış kabul edebilir, benzer amaçlı dernek ve vakıflara maddi yardımda bulunabilir.

 

 1. Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmek ve derneğe gelir sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler ve şirketler kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek ya da işlettirmek, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat vb. sözleşmeleri yapmak.
 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 2. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

 1. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açmak,
 1. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

 1. Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine, gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul etmek ve dağıtmak.
 1. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık ve bu hizmetlerden herkes yararlanabilir. Dernek, yıl içerisinde elde ettiği gelirlerinin en az üçte ikisini amaçları doğrultusunda harcama yapar.

 

MADDE – 4 DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE – 5 Fiil ehliyetine sahip, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan ve derneğin amaç ve prensiplerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri veya onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERME HALLERİ
MADDE – 6
 1. Kendiliğinden Sona Erme;

Kanunen üyelik hakkını kaybetmesi, ölümü, temyiz kudretini kaybetmesi vb. haller

2- Çıkma ile;
Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
3- Çıkarılma ile;

 1. Üye taahhüt ettiği bir yıllık aidatınıödememesi veya Yazılı ikaza rağmen aidatını on beş gün içinde ödememesi halinde yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir,
 2. Adresi değişen üyenin, adres değişikliğini derneğe bildirmemesi halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 3. Derneğin gayesine aykırı hal ve hareketlerin görülmesi hallerinde Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Yukarda sayılan haller sebebiyle dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidatı, teberru veya saire suretiyle evvelce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade edilmez.

                                                DERNEĞİN ORGANLARI

Madde – 7 Dernek aşağıdaki organlardan teşekkül eder:

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,

 

        DERNEK GENEL KURULUTOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Genel Kurul, Toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka her hangi bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geriye bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üyeleri tam sayısın iki katından az olamaz.

    Toplantı Usulü
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ile yeter sayıda katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündemde yer alması zorunludur. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu ve diğer seçimler gizli veya açık oyla yapılması hususu toplantıya katılan üyelerce belirlenir.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

                                               GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE – 8 Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Derneğin feshedilmesi,
 6. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler. Yönetim Kurulunun mevzuata ve dernek tüzüğüne aykırı olan yönetim kurulu kararlarını ve derneğin diğer bütün iş ve işlemlerini her zaman denetleyip iptal edebilir.
 7. Derneğin vakıf kurması veya kurulan bir vakfa üye olması,
 8. Derneğin lüzumlu olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait mevcut taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişilere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi.
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
                                                     YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE – 9 Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilerek yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Oy sırası itibariyle en fazla oy alan yedi üye asıldır. Yedek üyeler asıl üyelerden sonra aldıkları oy sırasına göre seçilmiş olurlar. Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip – veznedar, bir kâtip ve üç üye seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. Dernek, başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı tarafından temsil olunur. Yönetim kurulu, toplantı günlerini kendisi tayın eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı tercih edilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırası ile yedek üyeler gelir. Yeni yönetim kurulunun oluşumu ile ilgili kararı, yönetim kurulu asıl üyeliğe gelen yeni üyelerde imza atarlar. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE – 10 Yönetim Kurulu genel kurula karşı sorumlu olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel kurul kararları, dernek tüzüğü, hukuki mevzuatın, yönetim kuruluna verdiği yetkiler ile derneğin gayesinin gerçekleşmesi için derneği tam ve kamil yetki ile temsil ve idare etmek,
 2. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara davet etmek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yaparak genel kurula sunmak,
 4. Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli personeli işe almak veya işlerine son vermek,
 5. Dernek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını korunmak için gerekli tedbirleri almak,
 6. Dernek tüzüğünün çeşitli maddelerinde derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususları sonuna kadar yerine getirmek.

Genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi şartıyla yönetim kurulu; Resmi, hükmi, hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile temsil etmek, satın alınan, bağışlanan, vasiyet yoluyla intikal eden, fesh edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan dernekler, vakıflar, kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum kuruşları, tarafından devredilen, taşınır ve taşınmaz malları kendi derneğine kayıt veya tapuya tescil ettirmek, menkul ve gayrimenkul zilyetliklerini devralmak, gerektiğinde devretmek, paraya çevirmek,  intifalarını almak veya vermek,
Tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek, şerh vermek ve şerh almak, karşılıklı kira sözleşmesi akdetmek gibi mühim hususlarda yönetim kurulu aldığı kararla bir veya birkaç kişiyi yetkili kılmak, gerektiğinde vekil tayin etmek,

 1. Dernek, öğrencilerin yatıp kalkmalarına, yiyip içmelerine ve diğer zati ihtiyaçlarına ait kısımları, yurt ve bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve halen mevcut tesisleri veya ilerde yapılacak ilave ve müştemilatının ve derneğe ait diğer tüm taşınmazları dilediği şartlarda genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesiyle vakıf kanunu hükümlerine göre vakıf haline getirmek, gelir vesair vakıfları yapmak, herhangi bir vakfa veya derneğe hibe etmek veya yeni vakıf kurmak.

Gerekirse yukarda ve diğer maddelerde açıklanan şekillerde iktisap ettiği tüm taşınır taşınmaz malları kıymetli evrak ve kıymetli madenleri, diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, aynı veya benzer amaçta faaliyette bulunan dernek, tüzel kişilikler veya vakfa hibe etmek.

 1. Öğrenciler ve üyeler için kitaplık, okuma salonu açmak.
 2. Derneğin gayesine uygun hizmetlerde kullanmak üzere her türlü yerli ve yabancı motorlu taşıt almak veya kiralamak ve bu taşıtları lüzumu halinde satmak.
 3. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere mevzuat çerçevesinde uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt içinde ve dışında temsilcilik açmak, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak.
 4. Yönetim kurulu, sosyal ve kanuni şartlar sebebiyle mevcut taşınmaz malların öğrencilere tahsisinde fayda olmadığı kanaatine varırsa bu taşınmaz malları bekletmekte veya geçici olarak derneğin amacına uygun diğer sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanmaya yetkilidir. Ancak ilk imkan ve fırsat doğduğunda binalar tekrar öğrencilerin istifadesine tahsis edilir. Bu imkan ve fırsatın doğduğuna dair karar yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.
 5. Dernek yönetim kurulu kararıyla çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı ücret verilebilir.
 6. Derneğin kasasında bulundurabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 7. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

DENETLEME KURULU – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE – 11 Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedekten teşekkül eder, asıllardan birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde sırasıyla yedekten alınır. Denetleme kurulu üyeleri, aralarından birini başkan seçer.
Denetleme kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE – 12 Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Yönetim kurulunca gerekli görülen hallerde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yaptırılabilir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
DERNEK ŞUBESİ
MADDE – 13 Derneğin şubesi yoktur.

 

                                                   TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde – 14 Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT

MADDE – 15 Üyelerin ödeyeceği aidat; aylık 10 TL. Yıllık 120 TL. dir. Yönetim kurulunun gerekli görmesi ve genel kurul gündemine madde konulması halinde, genel kurulun belirleyeceği miktarda üye aidatı yeniden düzenlenebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE – 16 Dernek, kanunlara ve derneğin amacına uygun olarak yönetim kurulu kararıyla, kararda borç alınacak kişi, kurum, kuruluşlar miktar ve yeri belirtmek suretiyle borç alabilir.
Aynı veya benzer gayeli dernek veya vakıflara aynı şekilde alınacak kararla borç verebilir.
Borçlanmalar kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE – 17 Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üye aidatı: tüzükte belirtilen ve üyelerden alınan aidat,
 2. Bağış ve yardımlar: Derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır, taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakit ve ayni yardımlar.
 3. Feshedilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır, taşınmaz mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelir,
 5. Derneğin menfaatine tertip edilecek, kermes, güreş, müsamere, konferans emsali gibi, diğer kaynaklardan sağlanan gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 7. Amaca ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kuracağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan elde edilen gelirler.
 8. Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri,
 9. Diğer Gelirler

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması mülki idare amirliğine önceden bildirmek suretiyle olur. Derneğin mal varlığı mevzuatın uygun gördüğü ve derneğin menfaatine yatırım araçları ile değerlendirilir.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE–18 Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; dernekler yönetmeliğinde belirtilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır ya da yönetim kurulu kararına bağlanır.
Derneğe ait banka hesaplarından para, yönetim kurulunun kararıyla, yetkili kılacağı üç üyeden ikisinin müşterek imzası ile çekilir. Söz konusu üç kişiden ikisinin imzasıyla bir başka kişiye para çekmeye yazılı talimatla yetki verilebilir.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)“İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

YETKİ BELGESİ

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

DEFTER VE KAYITLAR  

MADDE – 19 Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yönetmelik ve genelgelere göre belirlenen haddi aşarsa, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

A) İşletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

               B) Bilânço esasında tutulacak defterler:

1) (a) bendinin 1., 2., ve 3.  alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Dernek, yılsonu faaliyet, gelir ve giderlerini yönetim kurulunun düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE – 20 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

MADDE – 21  Derneğin feshi: Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurul tarafından feshe ilişkin karar verildiğinde; derneğe ait para, mal ve haklarının durumu da genel kurulda karar bağlanır. Genel kurulda derneğe ait para, mal ve hakları ile ilgili bir kararın alınmaması halinde; derneğe ait para, mal ve bütün hakları Evliya Çelebi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine devredilir.

 

Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Gülbahçe Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım  Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

SAİR HUSUSLAR

MADDE – 22 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın derneklere tanıdığı hakları hakkındaki hükümleri uygulanır.

BAĞIŞ YAP